Biden Shuffles Away From Podium as Reporters Shout Questions